DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności strony internetowej

Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej
w Łężeczkach.

Data publikacji strony internetowej:14.01.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.01.2019 r.

Pełny adres strony www.dpslezeczki.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym;
 • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.;
 • linki w treści mogą zawierać fragmenty adresów URL.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 28.05.2015 r.  

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Wyrembski

e – mail: wyrembski@poczta.fm

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach Łężeczki nr 40, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie

e – mail: info@dpslezeczki.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach posiada dwa budynki dla Mieszkańców Domu:

 1. Budynek główny:

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

W budynku znajduje się system przyzywowo-alarmowy.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajdują się ustępy dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się windy.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek pawilon:

Do budynku prowadzi 1 wejście.

W budynku znajduje się system przyzywowo-alarmowy.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajdują się ustępy dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

Tomasz Wyrembski, e – mail: wyrembski@poczta.fm

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach

Łężeczki nr 40

64 – 412 Chrzypsko Wielkie